iintjengiso

Isindebele ilimi lekhaya (HL) Igreyidi 12 iphepha lokuthoma Exemplar 2008: Paper 1 / Memo 1

Isindebele ilimi lekhaya (HL) Igreyidi 12 iphepha lesithatu Exemplar 2008: Paper 3 / Memo 3

Isindebele ilimi lokuthoma lokungezelela (FAL) Igreyidi 12 iphepa lokuthoma Exemplar 2008: Pape 1 / Memo 1

Isindebele ilimi lokuthoma lokungezelela (FAL) Igreyidi 12 iphepa lesithatu Exemplar 2008: Paper 3 / Memo 3

Isindebele ilimi lesibili lokungezelela (SAL) Igreyidi 12 iphephe lokuthoma Exemplar 2008: Paper 1 /Memo 1

Isindebele ilimi lesibili lokungezelela (SAL) Igreyidi 12 iphephe lesibili Exemplar 2008: Paper 2 / Memo 2 

 

   
Close this Window