Curriculum Learning Space

  Languages FET  
 
IsiZulu

 Imibhalo esemqoka

Imininingwane yoMeluleki WesiFundo

Izivivinyo zokuphela konyaka

Izibonelo zezivivinyo zokuphela konyaka

Izinqubomgomo

Okokusiza abafundi bebanga le-12

Ulwazi olusemqoka

Okokusiza iziFundazwe

Izimemezelo ezisemqoka

Eminye imibhalo ebalulekile

Guideline for teaching Grade 10 -12 (2010)

IsiZulu:         Creative and Transactional Writing

Writing and Presenting 2009


IsiZulu:         Creative and Transactional Writing

National Senior Certificate November Examination 2009

Isizulu Ulimi Lwasekhaya (HL)            Paper 1 / Paper 2 /Paper 3 
                                                        Memo 1 / Memo 2Memo 3

Isizulu Ulimi Lwebele                        
Paper 1 / Paper 2 / Paper 3 
                                                  
    Memo 1Memo 2  / Memo 3

Isizulu Second Additional Language     
Paper 1 (GP) / Paper 1 (KZN)Paper 2  
                                                      
Memo1 (GP)Memo 1 (KZN)Memo 2