Curriculum Learning Space

  Languages FET  
 
IsiNdebele
Amadokhyumende aqakathekileko
imininingwana yomhloli wesifundo
iinhlahlubo
iintjengiso
Amadokhyumende wemigomo
iinsiza zebanga lesumi
imibiko eqakathekileko
Ukusizwa siFunda
Amasekhula
Amanye amadokhyumende


Guideline for teaching Grade 10 -12 (2010)

IsiNdebele:   Creative and Transactional Writing

National Senior Certiciface Performance of IsiNdebele, SiSwati and Tshivenda in 2009, per province/district/region and per level Click here to view