Curriculum Learning Space

  Languages FET  
 
Afrikaans

Welkom by ons webtuiste vir Afrikaans Graad 10 - 12. Hier kan ons menings, idees, ervarings, inligting, kennis en vaardighede oor 'n wye spektrum taalaspekte in die Kurrikulum vir Afrikaans met mekaar deel. Onderrig- en leermateriaal wat u self ontwikkel het, sal welkom wees. Dit sal die lewe vir almal vergemaklik en opvrolik.


Belangrike Dokumente
Vakadviseur Kontakbesonderhede
Eksamens
Modelle/Voorbeelde
Beleidsdokumente
Matriekhulp
Noodsaaklike Inligting
Provinsiale Ondersteuning
Omsendskrywes
Ander Dokumente